top of page

Verhuurvoorwaarden 

Hieronder kan je de voorwaarden vinden voor het huren van een betaalterminal. 

Je hebt voorwaarden voor verhuur minder dan 3 maanden en voorwaarden voor verhuur langer dan 3 maanden. 

U kan ze ook hieronder downloaden:

- Verhuur minder dan drie maanden. (klik hier)

- Verhuur langer dan 3 maanden. (Klik hier) 

Voorwaarden verhuur minder dan 3 maanden.

Verhuurvoorwaarden voor verhuur minder dan 3 maanden met vooraf bepaalde duur.

 

Geüpdatet op 21-09-2022

De verhuur en levering van betaalterminals geschiedt onder de voorwaarden zoals hierna bepaald:

De verhuur is steeds tussen optimal-solutions bv, met ondernemingsnummer 0568.831.061, gevestigd in de knokstraat 22 te Poeke (genoemd als verhuurder) en de huurder (steeds genoemd bij naam en ondernemingsnummer en of btw nummer op zowel de offerte als de factuur).

1. Prijzen - De opgegeven prijzen zijn van kracht op het ogenblik van het aanbod. De prijzen zullen vooraf vastgelegd worden aan de hand van een officiële offerte die wordt opgesteld door de verhuurder en moet worden bevestigd door de huurder. Vanaf dan kan er pas gesproken worden van een verhuur.

2. De staat van de verhuurde goederen – De verhuurder zal voorafgaand aan de verhuring een dossier overmaken aan de huurder waarin de staat van de verhuurde toestel is beschreven.   Een voorbeeld hiervan is beschikbaar op de website van Optimal-Solutions  en wordt toegevoegd bij levering van de verhuurde toestellen. Hierin is alleszins vermeld:

- De tid van het toestel

- Merk en type toestel

- De staat van het toestel. Indien het toestel niet meer in nieuwe staat is, wordt de staat van het toestel bij aflevering in detail beschreven en gestoffeerd aan de hand van foto’s, waarop tevens de datum is vermeld.

De huurder ondertekent deze staat voor akkoord en ontvangst. Het document maakt een onlosmakelijk geheel uit met de verhuurovereenkomst.  

 

3. Leveringen - De leveringsdatum wordt steeds op de bestelbon vermeld. Het nakomen van de leveringstermijn is enkel van toepassing als de huurder de verhuurder tijdig alle benodigde informatie aanlevert die nodig is voor de activatie van de toestellen. Toestellen worden enkel maar geleverd indien de activatie volledig rond is en 2 test transacties met succes uitgevoerd werden door de verhuurder. De betalingsbewijzen zullen aanwezig zijn bij de levering van het toestel.

De huurder wordt geacht de gehuurde (gefactureerde) toestellen te hebben ontvangen en geen opmerkingen te hebben, indien geen schriftelijk protest ons heeft bereikt binnen de 5 dagen na ontvangst van de toestellen.

 

4. Verhuurtermijn – De totale termijn van de huur zal op voorhand bepaald worden. De termijn zal vermeld staan op bestelbon als op factuur. Aangezien het over een huurcontract gaat met een vooraf bepaalde termijn zal de huurprijs van de volledige termijn moeten worden voldaan en betaald voor de aanvang van de huurtermijn. De gehuurde toestellen dienen terug bij de verhuurder te zijn binnen de 72u na afloop van de verhuurtermijn. De toestellen kunnen ofwel aangetekend terug gezonden worden naar het officiële adres van de verhuurder, of de  huurder kan de gehuurde toestellen ook zelf terug binnen brengen binnen de 72u na verloop van de verhuurtermijn op het officiële adres van Optimal-solutions. Het officiële adres is:

Optimal-Solutions

Knokstraat 22

9880 Poeke

Indien de toestellen niet terug zijn bij de verhuurder binnen de 72u  na afloop van de verhuurtermijn, zal er een boete worden gerekend van 25,-€ per bijkomende dag.

5. Service en onderhoud – In de prijs van de verhuring is het onderhoud van het toestel ter garantie van het correct functioneren inbegrepen. De huurder beschikt hiertoe over telefonische contactnummers waarom Optimal-Solutions bereikbaar is. De huurder is derhalve gehouden elk defect of storing binnen de 2 uur na vaststelling te melden, zo niet vervalt de garantie op correct functioneren van de toestellen.

 

6. Klachten  -  Bij technische problemen dienen deze binnen de twee uur gemeld te worden, telefonisch (0467031101) en bevestigen per email (Info@optimal-solutions.be). Een aangetekende brief kan worden verzonden aan volgend adres:

Optimal-solutions 
Knokstraat 22
9880 Poeke
België

 

7. betalingsvoorwaarden –  De  betaling dient te gebeuren voor de vervaldag die vermeld is op de factuur en voor de aanvang van de verhuurtermijn.  Alle facturen zijn contant betaalbaar op rekening nummer BE18363143523765 met vermelding van de juiste referentiecode. Bij niet betaling voor vervaldag van de factuur, is de huurder van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd van 10% met een minimum van 25,-€ ter dekking van de kosten en een intrest van 12% per jaar, berekend per begonnen maand, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.

 

8. Eigendomsvoorbehoud - De geleverde  blijven in eigendom van de verhuurder gedurende de hele duur van het huurcontract.

9. Aansprakelijkheid voor verhuurde goederen of geleverde diensten – Indien de betaalterminal niet werkt omwille van een professionele fout in hoofde van de Optimal-Solutions zal Optimal-Solutions hiervoor zijn verantwoordelijkheid nemen. Met een professionele fout wordt bedoeld dat iedere tekortkoming  in werking van de terminal in hoofde van de leverancier als professioneel terminalleverancier die niet te wijten is aan overmacht.

 

10. Geschillenregeling - Voor geschillen die niet via bemiddeling konden worden opgelost, zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.

Voorwaarden verhuur langer dan 3 maanden.

Verhuur- en factuurvoorwaarden voor verhuur langer dan 3 maanden met onbepaald duur.

 

Geüpdatet op 21-09-2022

 

De verhuur en levering van betaalterminals geschiedt onder de voorwaarden zoals hierna bepaald:

De verhuur is steeds tussen optimal-solutions bv, met ondernemingsnummer 0568.831.061, gevestigd in de knokstraat 22 te Poeke (genoemd als verhuurder) en de huurder (steeds genoemd bij naam en ondernemingsnummer en of btw nummer op zowel de offerte als de factuur).

 

1. Prijzen - De opgegeven prijzen zijn van kracht op het ogenblik van het aanbod. De prijzen zullen vooraf vastgelegd worden aan de hand van een officiële offerte die wordt opgesteld door de verhuurder en moet worden bevestigd door de huurder. Vanaf dan kan er pas gesproken worden van een verhuur.

 

2. De staat van de verhuurde goederen – De verhuurder zal voorafgaand aan de verhuring een dossier overmaken aan de huurder waarin de staat van de verhuurde toestel is beschreven.   Een voorbeeld hiervan is beschikbaar op de website van optimal-solutions BV en wordt toegevoegd bij levering van de verhuurde toestellen. Hierin is alleszins vermeld:

- De tid van het toestel

- Merk en type toestel

- De staat van het toestel. Indien het toestel niet meer in nieuwe staat is, wordt de staat van het toestel bij aflevering in detail beschreven en gestoffeerd aan de hand van foto’s, waarop tevens de datum is vermeld.

De huurder ondertekent deze staat voor akkoord en ontvangst. Het document maakt een onlosmakelijk geheel uit met de verhuurovereenkomst.  

 

3. Leveringen - De leveringsdatum wordt steeds op de bestelbon vermeld. Het nakomen van de leveringstermijn is enkel van toepassing als de huurder de verhuurder tijdig alle benodigde informatie aanlevert die nodig is voor de activatie van de toestellen. Toestellen worden enkel maar geleverd indien de activatie volledig is en 2 test transacties met succes uitgevoerd werden door de verhuurder. De betalingsbewijzen zullen aanwezig zijn bij de levering van het toestel.

De huurder wordt geacht de gehuurde (gefactureerde) toestellen te hebben ontvangen en geen opmerkingen te hebben, indien geen schriftelijk protest ons heeft bereikt binnen de 5 dagen na ontvangst van de toestellen.

 

4. Verhuurtermijn – De termijn van de huur heeft een minimum van minstens 3 maanden. De minimum termijn zal ook vermeld staan op de bestelbon als ook op de factuur. Daarna zal de huur voor onbepaalde termijn ingaan. De huur kan ten aller tijde per maand opgezegd worden na de minimum van drie maanden. De opzeg dient te gebeuren via een aangetekend schrijven aan onderstaand adres

 

Optimal-Solutions

Knokstraat 22

9880 Poeke

 

De gehuurde toestellen dienen terug bij de verhuurder te zijn binnen de 5 dagen  na het verloop van de verhuurtermijn. De toestellen kunnen ofwel aangetekend terug gezonden naar het officiële adres van de verhuurder, of de  huurder kan de gehuurde toestellen ook zelf terug binnen brengen binnen de 5 dagen na verloop van de verhuurtermijn op het officiële adres van Optimal-solutions. Het officiële adres is:

Optimal solutions 

Knokstraat 22

9880 Poeke

 

Indien de toestellen niet terug zijn bij de verhuurder binnen de 5 dagen  na afloop van de verhuurtermijn, zal er een boete worden gerekend van 25,-€ per bijkomende dag.

 

5. Service en onderhoud – In de prijs van de verhuring is het onderhoud van het toestel ter garantie van het correct functioneren inbegrepen. De huurder beschikt hiertoe over telefonische contactnummers waarom Optimal-Solutions bereikbaar is. De huurder is derhalve gehouden elk defect of storing binnen de 2 uur na vaststelling te melden, zo niet vervalt de garantie op correct functioneren van de toestellen.

6. Klachten  -  Bij technische problemen dienen deze binnen de twee uur gemeld te worden, telefonisch (0467031101) en bevestigen per email (Info@optimal-solutions.be). Een aangetekende brief kan worden verzonden aan volgend adres:

Optimal-solutions 
Knokstraat 22
9880 Poeke

 

7. betalingsvoorwaarden – De betaling van de huur van de toestellen gebeurt via een SEPA mandaat (automatische overschrijving), deze dient te worden ingevuld door de huurder en gaat in op de eerste dag van de maand van de verhuring. Indien de huurder zijn SEPA-mandaat intrekt zonder voorafgaande melding aan de verhuurder, vervalt de huur van rechtswege op het eind van de maand en is de huurder verplicht het gehuurde toestel binnen de 5 dagen terug te brengen of sturen (aangetekend). Indien dit niet gebeurt zal er een boete worden gerekend van 25€ per bijkomende dag en is de huurder voor de openstaande facturen van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% met een minimum van 25,-€ ter dekking van de kosten en een intrest van 12% per jaar, berekend per begonnen maand, zonder enige ingebrekestelling nodig.

 

8. Eigendomsvoorbehoud - De geleverde  blijven in eigendom van de verhuurder gedurende de hele duur van het huurcontract.

9. Aansprakelijkheid voor verhuurde goederen of geleverde diensten – Indien de betaalterminal niet werkt omwille van een professionele fout in hoofde van de Optimal-Solutions zal Optimal-Solutions hiervoor zijn verantwoordelijkheid nemen. Met een professionele fout wordt bedoeld dat iedere tekortkoming  in werking van de terminal in hoofde van de leverancier als professioneel terminalleverancier die niet te wijten is aan overmacht.

 

10. Geschillenregeling - Voor geschillen die niet via bemiddeling konden worden opgelost, zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.

We helpen u graag verder 

verhuur minderdan 3 maanden
verhuur langer dan 3 maanden
bottom of page