top of page

Verkoopsvoorwaarden

De verkoopsvoorwaarden kan u vinden hieronder of te downloaden door (hier) te klikken.

Verkoopsvoorwaarden:

 

Geüpdatet op 21-09-2022

 

De verkoop, verhuur en levering van goederen en diensten geschiedt onder de voorwaarden zoals hierna bepaald:

De verkoop of verhuur is steeds tussen Optimal-Solutions bv, met ondernemingsnummer 0568.831.061, gevestigd in de knokstraat 22 te Poeke (genoemd als verkoper) en de koper (steeds genoemd bij naam en ondernemingsnummer en of btw nummer op zowel de offerte als de factuur).

 

1. Prijzen - De opgegeven prijzen zijn deze van kracht op het ogenblik van het aanbod. De verkoper, verhuurder behoudt zich het recht voor deze prijzen te herzien ingevolge de verhoging van lonen, sociale lasten, grondstoffen of enige andere maatregel, onafhankelijk van de wil van de verkoper.

 

2. Leveringen - De leveringstermijn is steeds bij benadering opgegeven en wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt. De koper of huurder wordt geacht de verkochte, gehuurde (gefactureerde) goederen te hebben ontvangen en geen opmerkingen te hebben, indien geen schriftelijke protest ons heeft bereikt binnen de 5 dagen na ontvangst van de factuur.

3. Klachten over de facturen of de geleverde diensten of producten dienen derhalve binnen de acht dagen na ontvangst ervan of de prestatie per aangetekend schrijven te worden gericht aan:

Optimal-solutions

Knokstraat 22

9880 Poeke

4. Betalingsvoorwaarden - De facturen dienen betaald te zijn voor de vervaldatum en binnen de 30 dagen of binnen de termijn vermeld op de factuur. Vervaldatum is vermeld op de factuur. De facturen dienen betaald te worden op rekening nummer BE18 3631 4352 3765. Vanaf de vervaldag en zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist, worden zij vermeerderd met een intrest aan 10 %, berekend van dag tot dag en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de totale factuur met een minimum van 62,- €.

5. Eigendomsvoorbehoud - Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. 

Bij verhuur blijft het vanzelfsprekend de eigendom van de verhuurder. 

 

6. Aansprakelijkheid voor verkochte goederen of geleverde diensten - De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de bedragen waarvoor de leverancier zich borg stelt en onder de voorwaarden waaronder zij worden vergoed. De verkoper neemt onder geen enkel beding enige verantwoordelijkheid op tenzij de wettelijke verplichtingen. Voor de uitgevoerde werken of diensten door externe leveranciers, door de verkoper aangebracht, zijn uitsluitend deze leveranciers aansprakelijk.

 

7. Geschillenregeling - Voor geschillen die niet via bemiddeling konden worden opgelost, zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.

We helpen u graag verder 

bottom of page