Hieronder kan u alle voorwaarden vinden i.v.m. verhuur en verkoop van betaalterminals:

- Verhuur

- Verkoop 

Laatste wijziging: 2 februari 2024

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR BETAALTERMINALS 

1. ONDERNEMINGSGEGEVENS 

Optimal-Solutions & Trading BV (handeldrijvend onder de naam Optimal-Solutions, hierna “Optimal-Solutions”) 

Knokstraat 22 

9880 Aalter (Poeke) 

Tel. 0467/03.11.01 

BTW nr. 0568.831.061 

Bank: ING BE18 3631 4352 3765. 

2. TOEPASSELIJKHEID 

Onderhavige huurvoorwaarden gelden voor alle huurovereenkomsten die gesloten worden tussen Optimal-Solutions en de klant. Afwijkingen van deze algemene huurvoorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door Optimal-Solutions en de klant. Onderhavige algemene huurvoorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs als deze documenten van recentere datum zijn. Optimal-Solutions houdt zich het recht voor om de algemene huurvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. 

3. PRIJZEN 

De opgegeven prijzen zoals vermeld op de website zijn exclusief btw. 

Bij interesse zal de klant via de website een offerte aanvragen. Na ontvangst en goedkeuring van de offerte ontstaat een huurovereenkomst tussen beide partijen. De goedkeuring van de offerte houdt in dat de klant onherroepelijk akkoord gaat met onderhavige huurvoorwaarden. 

4. LEVERINGEN 

De leveringsdatum wordt steeds op de offerte vermeld. Het nakomen van de leveringstermijn kan enkel wanneer 

- De factuur integraal werd vereffend;  

- De klant Optimal-Solutions tijdig alle benodigde informatie heeft aangeleverd die nodig is voor de activatie van de betaalterminal(s); 

- de activatie volledig rond is en twee test transacties met succes werden uitgevoerd door Optimal-Solutions (bewijs hiervan wordt meegeleverd). 

Optimal-Solutions is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering aan de klant door de transporteur. Ook wanneer de laattijdige activatie het gevolg is van laattijdige aanlevering van de informatie door de klant, draagt Optimal-Solutions geen enkele verantwoordelijkheid. 

De huurder wordt geacht de betaalterminals te hebben ontvangen en geen opmerkingen te hebben, als de klant Optimal-Solutions hiervan niet schriftelijk op de hoogte heeft gebracht binnen de 24u na ontvangst.  

5. DUURTIJD  

De klant kan een betaalterminal huren  voor een vooraf bepaalde termijn of voor onbepaalde duur. 

In geval van een vooraf bepaalde huurtermijn, wordt deze vermeld op de offerte en op de factuur. De klant dient de gehuurde betaalterminals binnen de 24u na einde huurtermijn  terug te sturen naar Optimal-Solutions. De betaalterminals kunnen ofwel teruggestuurd worden met het daartoe voorziene retourticket. Voor zover dit niet voorzien is, dienen de betaalterminals aangetekend te worden teruggezonden naar het officiële adres van Optimal-Solutions of de klant kan de gehuurde betaalterminals ook zelf terug binnenbrengen op het officiële adres.  

Als de betaalterminals laattijdig worden binnengebracht, zal er een boete worden aangerekend van 25 EUR per begonnen dag per terminal.  

In geval van verhuur van onbepaalde duur, wordt dit vermeld op de offerte en op de factuur. 

De huurtijd bedraagt in dit geval minimum drie maanden. Nadien is de huurovereenkomst door de klant te allen tijde opzegbaar, mits een opzegtermijn van 1 maand wordt gerespecteerd. 

De opzeg dient schriftelijk te worden geformuleerd op volgend e-mailadres: info@optimal-solutions.be.    

 

De opzegtermijn van een maand neemt een aanvang op de eerste dag van de maand die volgt op de opzeg. 

De klant dient de gehuurde betaalterminals binnen de 24u na einde huurtermijn terug te sturen naar Optimal-Solutions. Dit kan aangetekend naar het officiële adres van Optimal-Solutions of de klant kan de gehuurde betaalterminals ook zelf terug binnenbrengen op het officiële adres.  

Als de betaalterminals laattijdig worden binnengebracht, zal er een boete worden aangerekend van 25 EUR per begonnen dag per terminal.  

6. STAAT VAN DE BETAALTERMINALS  

Alle betaalterminals zijn door Optimal-Solutions voorafgaandelijk aan de levering getest. Dit impliceert dat elke betaalterminal die door de klant wordt ontvangen, zonder gebreken is en in perfecte staat.  Een bewijs hiervan wordt meegeleverd (zie artikel 4). 

Na het einde van de huurperiode dient de klant de betaalterminals terug te zenden zoals beschreven in artikel 5. De staat van de betaalterminal dient door de klant op een daartoe voorzien formulier te worden ingevuld.  

De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het verlies, diefstal of total loss van de betaalterminal alsook van de lader. De kostprijs bedraagt resp. 400 EUR (excl. btw) en 25 EUR (excl. btw). 

De herstelling van andere type beschadigingen zullen forfaitair bepaald worden door Optimal-Solutions.   

7. SERVICE EN ONDERHOUD  

In de prijs van de verhuring is het onderhoud van het toestel ter garantie van het correct functioneren inbegrepen. De klant beschikt hiertoe over telefonische contactnummers waarop Optimal-Solutions bereikbaar is. De klant is daarom gehouden elk defect of technische storing binnen de 2 uur na vaststelling te melden op het nummer 0467/03.11.01, bij gebreke waaraan de garantie op correct functioneren van de betaalterminals vervalt. 

Optimal-Solutions verbindt er zich toe de problemen binnen een redelijke termijn te verhelpen. 

Wat de koppeling met de bank betreft, kan dit niet plaatsvinden op werkdagen en op zaterdag na 17u noch op zondag. Ter zake draagt Optimal-Solutions geen enkele verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt voor de transactieverwerking, hetgeen deel uitmaakt van een overeenkomst tussen de klant en een bank naar keuze, waar Optimal-Solutions geen partij bij is en aldus ook geen verantwoordelijkheid draagt of kan dragen.  

8. BETALINGSVOORWAARDEN  

De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij andersluidende bepaling. 

In geval van huur van bepaalde duur dient de factuur uiterlijk voor de aanvang van de verhuurtermijn te zijn vereffend. 

In geval van huur van onbepaalde duur, gebeurt de betaling via een bestendige opdracht waarvan de klant het bewijs zal leveren, voor aanvang van de huur. 

De eerste betaling zal worden voorzien op de eerste dag van de verhuring. 

Alle facturen zijn betaalbaar op de rekening van Optimal-Solutions met nummer BE18 3631 4352 3765 onder vermelding van de juiste referentie.  

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is de klant vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlsinterest verschuldigd ten belope van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigd factuurbedrag (met een minimum van 75 EUR), onverminderd het recht van Optimal-Solutions om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. 

In geval dat de klant in gebreke blijft correct te betalen, is Optimal-Solutions gerechtigd om de aansluiting van de betaalterminals tijdelijk te deactiveren 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD  

De geleverde betaalterminals blijven eigendom van Optimal-Solutions gedurende de hele duur van de huurovereenkomst. 

10. AANSPRAKELIJKHEID 

In geval de door Optimal-Solutions geleverde betaalterminals gebreken zouden vertonen, kan de klant uitsluitend aanspraak maken op een herstelling of vervanging van de geleverde betaalterminals, voor zover tijdig gemeld en zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. 

Optimal-Solutions is slechts aansprakelijk in geval van bedrog of opzettelijke fout. Voor eigen lichte en zware fouten kan Optimal-Solutions niet aansprakelijk worden gesteld. 

Optimal-Solutions is in ieder geval niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, m.i.v. (maar niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.  

Optimal-Solutions is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.  

De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Optimal-Solutions is te allen tijde beperkt tot een bedrag van 100.000 EUR per schadegeval, zelfs ingeval van zware fout.  

Iedere aanspraak van de klant tot schadevergoeding lastens Optimal-Solutions vervalt van rechtswege als deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 1 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.  

11. OVERMACHT 

Optimal-Solutions is niet aansprakelijk, als de verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak en ook elke omstandigheid, buiten haar wil om. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: Vertraging allerhande, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoermoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers van Optimal-Solutions alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, oorlog, natuurlijke rampen, brand, epidemie, lockdown,… 

In geval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmacht situatie te beperken. 

In geval de overmacht langer dan 2 maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden. 

12. PERSOONSGEGEVENS 

Door te bestellen bij Optimal-Solutions staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen, betalingen, marketing en reclame. 

Optimal-Solutions gaat te allen tijde op de juiste wijze om met uw persoonsgegevens. Optimal-Solutions gebruikt uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Persoonsgegevens worden in geen enkel geval aan derden verstrekt. Meer informatie over wat er met uw gegevens wordt gedaan, kunt u terugvinden in onze Privacy Policy. 

13. GESCHILLENREGELING  

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd. 

14. SPLITSBAARHEID 

Als een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten. 

Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als te ruim wordt verklaard, zal de bepaling uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij de wet. 

Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behouden wij ons het recht voor om dit gedeelte te vervangen. 

Download de pdf versie hier: 


 


ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP BETAALTERMINALS 

1. ONDERNEMINGSGEGEVENS 

Optimal-Solutions & Trading BV (handeldrijvend onder de naam Optimal-Solutions, hierna “Optimal-Solutions”), gevestigd te 9880 Aalter (Poeke), Knokstraat 22. 

Tel.: 0467/03.11.01 

E-mail: info@optimal-solutions.be. 

BTW nr.: 0568.831.061. 

Bank: ING BE18 3631 4352 3765. 

2. TOEPASSELIJKHEID 

Onderhavige verkoopvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten die gesloten worden tussen Optimal-Solutions en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door Optimal-Solutions en de klant. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs als deze documenten van recentere datum zijn. Optimal-Solutions houdt zich het recht voor om de algemene verkoopvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. 

3. PRIJZEN 

De opgegeven prijzen zoals vermeld op de website zijn exclusief btw. 

Bij interesse zal de klant via de website een offerte aanvragen. Na ontvangst en goedkeuring van de offerte ontstaat een verkoopovereenkomst tussen beide partijen. De goedkeuring van de offerte houdt in dat de klant onherroepelijk akkoord gaat met onderhavige verkoopvoorwaarden. 

4. LEVERINGEN 

De leveringsdatum wordt steeds op de offerte vermeld. Het nakomen van de leveringstermijn kan enkel wanneer 

- De factuur integraal werd vereffend;  

- De klant Optimal-Solutions tijdig alle benodigde informatie heeft aangeleverd die nodig is voor de activatie van de betaalterminal(s); 

- de activatie volledig rond is en twee test transacties met succes werden uitgevoerd door Optimal-Solutions (bewijs hiervan wordt meegeleverd). 

Optimal-Solutions is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering aan de klant door de transporteur. Ook wanneer de laattijdige activatie het gevolg is van laattijdige aanlevering van de informatie door de klant, draagt Optimal-Solutions geen enkele verantwoordelijkheid. 

De klant wordt geacht de betaalterminals te hebben ontvangen en geen opmerkingen te hebben, als de klant Optimal-Solutions hiervan niet schriftelijk op de hoogte heeft gebracht binnen de 24u na ontvangst. In dergelijk geval is er sprake van een conforme levering en ziet hij af van een eventuele vordering wegens zichtbare gebreken. 

5. STAAT VAN DE BETAALTERMINALS   

Alle betaalterminals zijn door Optimal-Solutions voorafgaandelijk aan de levering getest. Dit impliceert dat elke betaalterminal die door de klant wordt ontvangen, zonder gebreken is en in perfecte staat.  Een bewijs hiervan wordt meegeleverd (zie artikel 4). 

6. SERVICE EN ONDERHOUD  

Optimal-Solutions staat in voor de naleving van de veiligheidsprotocollen en de regelmatige update  van de software. De klant dient hiertoe een servicecontract te ondertekenen bij Optimal-Solutions en betaalt op maandelijkse basis voor voormelde diensten. 

De klant is gehouden elk defect of technische storing binnen de 2 uur na vaststelling te melden op het nummer 0467/03.11.01, bij gebreke waaraan de garantie op correct functioneren van de betaalterminals vervalt. 

Optimal-Solutions verbindt er zich toe de problemen binnen een redelijke termijn te verhelpen. 

Wat de koppeling met de bank betreft, kan dit niet plaatsvinden op de werkdagen en op zaterdag na 17u en op een zondag. Ter zake draagt Optimal-Solutions geen enkele verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt voor de transactieverwerking, hetgeen deel uitmaakt van een overeenkomst tussen de klant en een bank naar keuze, waar Optimal-Solutions geen partij bij is en aldus ook geen verantwoordelijkheid draagt of kan dragen.  

7. BETALINGSVOORWAARDEN  

De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij andersluidende bepaling. 

Alle facturen zijn betaalbaar op de rekening van Optimal-Solutions met nummer BE18 3631 4352 3765 onder vermelding van de juiste referentie.  

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is de klant vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlsinterest verschuldigd ten belope van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigd factuurbedrag (met een minimum van 75 EUR), onverminderd het recht van Optimal-Solutions om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. 

In geval dat de klant in gebreke blijft correct te betalen, is Optimal-Solutions gerechtigd om de aansluiting van de betaalterminals tijdelijk te deactiveren.  

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD  

De geleverde betaalterminals blijven eigendom van Optimal-Solutions tot zo lang de volledige aankoopsom niet werd vereffend. 

9. VRIJWARING VOOR VERBORGEN GEBREKEN 

De aansprakelijkheid van Optimal-Solutions voor eventuele verborgen gebreken in de door Optimal-Solutions geleverde betaalterminals is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen 1 jaar na levering van de betaalterminals. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk 8 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk door de klant aan Optimal-Solutions te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverbintenis in hoofde van de klant niet op.  

10. AANSPRAKELIJKHEID 

In geval de door Optimal-Solutions geleverde betaalterminals gebreken zouden vertonen, kan de klant uitsluitend aanspraak maken op een herstelling of vervanging van de geleverde betaalterminals, voor zover tijdig gemeld en zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. 

Optimal-Solutions is slechts aansprakelijk in geval van bedrog of opzettelijke fout. Voor eigen lichte en zware fouten kan Optimal-Solutions niet aansprakelijk worden gesteld. 

Optimal-Solutions is in ieder geval niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, m.i.v. (maar niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.  

Optimal-Solutions is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.  

De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Optimal-Solutions is te allen tijde beperkt tot een bedrag van 100.000 EUR per schadegeval, zelfs ingeval van zware fout.  

Iedere aanspraak van de klant tot schadevergoeding lastens Optimal-Solutions vervalt van rechtswege als deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 1 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.  

11. OVERMACHT 

Optimal-Solutions is niet aansprakelijk, als de verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak en ook elke omstandigheid, buiten haar wil om. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: Vertraging allerhande, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoermoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers van Optimal-Solutions alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, oorlog, natuurlijke rampen, brand, epidemie, lockdown,… 

In geval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmacht situatie te beperken. 

In geval de overmacht langer dan 2 maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden. 

12. PERSOONSGEGEVENS 

Door te bestellen bij Optimal-Solutions staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen, betalingen, marketing en reclame. 

Optimal-Solutions gaat te allen tijde op de juiste wijze om met uw persoonsgegevens. Optimal-Solutions gebruikt uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Persoonsgegevens worden in geen enkel geval aan derden verstrekt. Meer informatie over wat er met uw gegevens wordt gedaan, kunt u terugvinden in onze Privacy Policy. 

13. GESCHILLENREGELING  

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd. 

14. SPLITSBAARHEID 

Als een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten. 

Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als te ruim wordt verklaard, zal de bepaling uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij de wet. 

Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behouden wij ons het recht voor om dit gedeelte te vervangen. 


Download de pdf versie hier: